Indledning

Formålet med denne håndbog er at, introducere de ansatte til hvordan arbejdsmiljøet håndteres her på Hirtshals Yard A/S, og give et svar på de mest grundlæggende spørgsmål om arbejdsmiljø her på virksomheden.

Hirtshals Yard A/S har en sundheds- og sikkerhedspolitik, og udarbejder hvert år nogle mål for den videre udvikling inden for arbejdsmiljøet.

Disse mål kan du som ansat hos Hirtshals Yard A/S selv være med til at sætte, ved at indgive forslag til din sikkerhedsrepræsentant. Hirtshals Yard A/S lægger nemlig stor vægt på medarbejderinddragelse, ud fra den filosofi at, de nærmeste til at se forbedringsmuligheder, er de ansatte selv fra de respektive værksteder/afdelinger.

Denne håndbog skal ses som en del af introduktionen til Hirtshals Yard A/S, og kan suppleres med en rundvisning på virksomheden af en af de respektive sikkerhedsrepræsentanter.

Sundheds- og sikkerhedspolitik

Hirtshals Yard A/S værdsætter og respekterer menneskeliv og søger som følge heraf at skabe et sikkert og sygdomsfrit arbejdsmiljø samt minimere ugunstige erhvervsmæssige sundheds- og sikkerhedsmæssige påvirkninger fra vore produkter og aktiviteter.

Vi bestræber os på at sætte hele arbejdsområdet og støtte vore ansatte, kunder og leverandører i at udvikle lønsomme og sunde processer for erhvervsmæssig sundhed og sikkerhed.
Hirtshals Yard A/S fastlægger mål for erhvervsmæssig sundhed og sikkerhed og overvåger disse regelmæssigt.

Hirtshals Yard A/S behov for driftsmæssige løsninger er i overensstemmelse med love og regler i relation til erhvervsmæssige og sundheds- og sikkerhedsmæssige spørgsmål.

Personalet informeres om og uddannes i sikkerhed og beskyttelse såvel som risici inden for deres ansvarsområde.

Alle er bekendt med og ansvarlig for overholdelse af sundheds- og sikkerhedsregler på ­Hirtshals Yard A/S

Det daglige sikkerhedsarbejde

Hirtshals Yard A/S har et Sikkerheds- og Miljøudvalg. Her behandles alle spørgsmål og problemstillinger på virksomheden af sikkerheds- og miljømæssig karakter.

I udvalget sidder 5 personer fra virksomheden.

På nuværende tidspunkt består udvalget af:

Formand 
Rasmus Brohus

Sikkerhedsrepræsentant
Niels Jørgen Larsen

Smedeværksted
& dokken

Sikkerhedsrepræsentant
Thomas Vinther Jensen

Mekanisk værksted

Sikkerhedsrepræsentant
Jesper Tranholm

Lager

Sikkerhedsrepræsentant
Maria Louise Eilers

Kontor

Der afholdes møde i udvalget hver måned, og referat herfra findes på ”sikkerheds tavlerne”, i mapperne på hhv. lager og kontor samt lægges ud på serverens N-drev: under mappen Sikkerhed.

Nødberedskab

Ring 112 ved brand og ulykke. Husk at oplyse adressen: JENS MUNKSVEJ 1, 9850 ­HIRTSHALS og hvor på området, der måtte være brug for hjælp. Sørg for, at der bliver ­udstationeret folk, der kan vise vej for redningsfolkene. Gå derefter direkte til samlingspunktet. Husk at kontakte mester/formand og projektleder.

Folk der arbejder på skibene, mønstrer ved den ene landgang. Folk på værkstederne eller kontorerne mønstrer foran administrationsbygningen. Skibe i dokken kan aktivere alarmerne i dokken, hvis alarmen lyder skal dokken forlades med det samme. Hvis der er besætning på skibet i dokken, kan dokmesteren sørge for at afprøve alarmen, så skibets besætning kender alarmsignalet.

Sikkerhedsudstyr

Hirtshals Yard A/S lægger stor vægt på, at alle ansatte skal bruge egnede værnemidler i forbindelse med enhver arbejdsproces der kræver det.

Alle ansatte kan til hver en tid få udleveret personlige værnemidler, ved henvendelse på lageret.

Hjelm

Der er generelt hjelmpåbud på Hirtshals Yard A/S, men der kan være værksteder/bygninger, hvor dette ikke er gældende. Der skal altid bruges sikkerhedshjelm, når man opholder sig i dokken.

Der må ikke ændres på hjelmen og er hjelmen beskadiget, skal du hente en ny på lageret.

Hvid hjelm

(medarbejdere i alle afdelinger)

Blå hjelm

(underleverandør – udlånshjelm)

Gul hjelm

(mestre, funktionærer)

Rød hjelm

(gæster – udlånshjelm)

Grøn hjelm

(sikkerhedsfolk)

Dit navn skal stå foran på hjelmen med Dymo-tape.

Gæster der vises rundt i dokken, og underleverandører kan låne en gæstehjelm af værftet.

Briller

Pas på dine øjne. Gentagne småskader kan i det lange løb medføre alvorlige skader. Der skal bruges briller ved alle opgaver, hvor der er fare for dine øjne, samt hvor der udføres meget svejsearbejde. Sikkerhedsbriller skal bruges overalt på de skibe, hvor der er generelt påbud. Brillerne udleveres på lageret.

Arbejdstøj

Der må kun anvendes arbejdstøj med virksomhedens logo. Arbejdstøjet skal være passende til de respektive arbejdsopgaver.

Sikkerhedsfodtøj

Der skal altid benyttes sikkerhedsfodtøj, når man færdes i værkstederne og i ­dokken. Besøgende er dog undtaget fra denne regel.

Høreværn

Der skal altid benyttes høreværn i forbindelse med støjende aktivitet, hvad enten det foregår ude eller inde. Der kan anvendes bruge ørepropper/høreværn alt efter støjniveau. De udleveres på lageret, desuden kan ørepropper tages i dispenserne ved sikkerheds­tavlerne.

Handsker

Brug handsker som beskyttelse, når det er relevant.

Hanskerne udleveres på lageret.

Åndedrætsværn/friskluftmaske

Brug åndedrætsværn/friskluftmaske, hvis du er udsat for røg eller partikler, der kan være skadelige for dine luftveje. Læs mere omkring åndedrætsværn og friskluft­maske under punktet: Åndedrætsværn.

Faldsikring

Faldsikring skal anvendes, når du arbejder i højder over 2 m. Dette gælder også ved brug af lifte og platforme. Der skal ikke bruges faldsikring på godkendte stilladser. Faldsikring udleveres på lageret.

Førstehjælpsudstyr

Der forefindes 2 førstehjælpsskabe på virksomheden. I kantinen og i Dokken. Derudover forefindes der en mindre forbindingskasse på kontoret og værkførerkontoret.

Der forefindes endvidere plastautomater og øjenskyller væske på følgende steder:

• Toilettet i smedeværkstedet
• Håndvasken i smedeværkstedet
• Håndvasken i mekanisk værksted
• Ved ”infotavlerne”
• Kontoret
• Værkførerkontoret

Hjertestarter forefindes ved indgangen til værkførerkontoret, skilte med grønne pile viser vej.

Beredskab i forbindelse med brand

Rundt på virksomheden forefindes der beredskabsplaner udarbejdet af Falck. Disse beredskabsplaner indeholder blandt andet instrukser i tilfælde af ulykker eller brand samt oversigtstegninger over virksomheden.

På oversigtstegningerne kan man se placeringen af blandt andet flugtvejene og brandslukningsudstyr.

Alle ansatte bør som minimum orientere sig om flugtveje og samlingsplads samt placering af brandsluknings- og førstehjælpsudstyr.

Redningskranse

I tilfælde af at en person falder ud over kajkanten i havnebassinet, forefindes der redningskrans monteret på bygningerne langs kajen.

Arbejds- ulykker eller skader

I tilfælde af at der sker en arbejdsulykke på Hirtshals Yard A/S, skal denne snarest muligt og under alle omstændigheder anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen inden for 5 dage. Anmeldelse af arbejdsulykker foregår på kontoret.

Næsten-ulykker

En næsten-ulykke er en situation, hvor der hvert øjeblik kan opstå en reel ulykke. Det kan også være en hændelse, som var lige ved at ende med en ulykke.

Hos Hirtshals Yard A/S skal næsten-ulykker registreres, for på den måde at gøre et forsøg på at komme arbejdsulykker til livs. De ansatte hos Hirtshals Yard A/S opfordres derfor til at anmelde samtlige situationer eller hændelser.

Blanketter findes på lageret og i kantinen og skal afleveres i postkassen i kantinen, til din mester/formand eller sikkerhedsrepræsentant.

Sikkerhedsdatablad

Produkter som lagerføres hos Hirtshals Yard A/S er der tilknyttet et sikkerhedsdatablad som beskriver produktet. Sikkerhedsdatabladene findes i mapperne der er placeret på lageret og på kontoret.

Truckkørsel

Truck må kun betjenes af personale med truckcertifikat.

Ingen last må sættes ned på gas-/væskeførende slanger, kraftkabler eller konstruktioner, der ikke er konstrueret til at tage overbelastninger.

Instruktioner i maskiner

Generel instruktion foregår ude i de respektive værksteder af den nærmeste overordnede.
I de respektive værksteder findes der stationære punktudsug ved de forskellige arbejdssteder. Disse punktudsug skal bruge i forbindelse med alle processer som udvikler røg.

I forbindelse med arbejdsprocesser fjernt fra punktudsug skal der anstilles en suge slange, som kobles på nærmeste udtag fra et udsugningsanlæg.

Certifikater

Alle ansatte bedes oplyse hvilke certifikater de er i besiddelse af, således dette kan blive registreret.

Dette kan hjælpe virksomheden til at vide, hvem der må hvad og dermed være med til at minimere risikoen for uheld.

Orden og oprydning

Enhver ansat bærer sin del af ansvaret for, at der er ryddeligt i sit værksted. Derfor skal alle rydde op efter sig og eget arbejde.

Du er ansvarlig for at holde dit arbejdssted ryddeligt. Kabler og slanger skal kvejles op efter endt brug. Lad ikke affald/værktøj ligge på stilladser eller andre steder, hvor der er fare for, at det kan falde ned.

Oprydning omfatter opsamling af værktøj, elektroder, strips og hjælpematerialer.

Mangelfuld oprydning giver anledning til mange næsten-ulykker og denne tendens skal vendes.

Løfteinstruktion

 • Inden brug af wirer og kæder skal du kontrollere, at der er gyldig mærkning og at ­udstyrets max tilladte vægt ikke overskrides.
 • Undersøg altid stropper for synlige skader inden brug. Er der synlige skader skal stroppen kasseres. Vær desuden opmærksom på, at den max tilladte vægt ikke overskrides

 

Dirigering af kran

 • Anbring dig, så kranføreren kan se dig
 • Giv tegn med store tydelige armbevægelser
 • Kun en person må dirigere kranføreren
 • Benyttes to kraner til samme løft, skal de begge dirigeres af den samme mand
 • Tegnet ”hurtigt stop” er et nødtegn og skal derfor bruges så lidt som muligt
 • Personer under 18 må ikke hugge an eller dirigere kraner
 • Det er forbudt at forkorte stropper f.eks. ved hjælp af knuder eller lign.
 • Ret evt. drejninger/løkker
 • Ved løft med tov, wirestropper eller stropper, skal du altid tage hensyn til skarpe kanter

Hoist

Turn right

Stop

Quick stop

Lower

Turn left

Lower

 • short distance between the rigger and crane

Signal

not understood

Arbejde i højde

Ved arbejde i højde, kan der anvendes stige, lift, stillads eller truck/kran med mandskabskurv. Ved sidstnævnte skal der altid anvendes godkendt mandskabskurv.

Arbejde i højden er defineret som alt arbejde i højder over 2 m., hvor der er mulighed for at falde ned.

 • Når der arbejdes i højden skal nedenstående punkter overholdes, hvor det er relevant:
 • Ved arbejder på åbent dæk, længerevarende åbninger ned eller ud, skal der altid rejses et midlertidigt gelænder, Gelænderet skal have en højde op min. 1.050 mm til top.
 • Hvis der er tale om en kortvarig åbning, er det accepteret,
  at der står en vagt ved hullet/åbningen.
 • Gelænderet udføres i stål, kæde eller bånd afhængig af åbningens størrelse og forhold.
 • Medarbejdere, der monterer midlertidige gelændere, skal altid bære faldsikring, hvor det er praktisk muligt.
 • Der skal altid være faste stiger/lejdere imellem hvert niveau på et stillads med flere niveauer. Stiger skal være sikret med stålwire.
 • Ved arbejde i højden, hvor der ikke er afskærmet eller stillads,
  skal der bruges faldsikring.
 • Ved arbejde fra lift skal der bruges faldsikring og kurv.
 • Ved mandehuller skal der monteres bøjler.

Stiger anvendes i forbindelse med mindre arbejder i mindre højder og det skal altid sikres at underlaget er bæredygtigt.

Stilladser anvendes i større højder og over 3 m. skal stilladerne bygges af autoriserede stillads byggere. For personer som har erhvervet 1-dags kurset i rulle- og bukkestilladser, må disse opstille stilladser i en højde op til 3 m.

Lifte lejes af udlejningsfirma og det skal altid sikres at lifte er godkendte og at brugsanvisning medfølger. Ved brug af lifte SKAL der altid opsættes afspærring neden for liften, således personer ikke kan bevæge sig ind under mandskabskurven, når liften er i brug.

Hvis Truck anvendes som lift, SKAL der altid anvendes godkendt mandskabskurv.

Stilladser og stiger

Kontroller altid stilladser, før de benyttes og kontroller, at stiger er sikret mod udskridning.

 • Når der arbejdes på stilladser, skal følgende forholdsregler tages:
 • Skyd ikke genvej til arbejdspladsen. Benyt stiger, gangbroer og trapper
 • Opbevar mindre genstande i kasser for at forhindre dem i at falde ned
 • Fjern værktøj og udstyr fra stilladser, når de forlades
 • Stilladser må ikke lastes med mere end, hvad der er nødvendigt til arbejdet

Anhugning

 • Anhuggere skal bære hovedværn og sikkerhedsfodtøj
 • Ingen må opholde sig på en byrde der er anhugget og løftet fra underlaget
 • Ved løft, transport og afsæt af byrde, skal der tages hensyn til stærk blæst
 • Ved anvendelse af 2 stropper af tov, kæde eller bånd skal der tages hensyn til stropvinklen. Stropvinklen må ikke overstige 120°

For alt anhugnings grej gælder at:

 • Grejet skal være stærkt nok.
 • Anhugnings grej skal kontrolleres hver gang det tages i brug, og skal gennemgå et hovedeftersyn mindst hver 12. måned.
 • Anhugnings grej skal være forsynet med et læsbart SWL eller WLL med angivelse af tilladte belastning samt dato for sidste eftersyn.
 • Grej der anvendes neddykket i havvand må ikke være galvaniseret.

Arbejde på skibe ved kaj og i dok

Ved skibets ankomst

 • I samråd med skibet skal sikkerhedsmand/formand anvise akkumulatorrum, samt udluftninger

  It is advisable to do your own research, when you are looking for composing packages and services. The internet is a good source of advice when it comes to finding freelance writers. Along with the solutions that are offered are many, a few of which will include (but aren’t limited to) essay writer proofreading, copy editing, essay editing, original drafts, publication and post editing, and password along with press releases.

  fra disse.

 • Batterirum mærkes med skilt Advarsel batterirum.
 • Udluftninger mærkes med skilt Advarsel, udluftning fra batterirum, eksplosionsfare, ingen Hot Work.
 • Sikkerhedsmand/formand skal undersøge, om der er installeret CO2 brandslukning ombord.
 • Hvis dette er tilfældet, følges procedure for dette.
 • Blænder isættes i udløsningsrør fra CO2 flasker i samråd med skibet.

Brandstofstankens placering

Der skal forefindes en tegning på arbejdsstedet, evt. i dokhuset.

Før arbejde i tanke og i lukkede rum kontrolleres atmosfæren for iltindhold og for tilstedeværelsen af eksplosionsfarlige dampe.

Når udpeget personel eller arbejdsleder har foretaget de kontrollerede målinger, forsynes området med et skilt, påført gastestet.

Større reparationsarbejder

Ved større reparationer, hvor tanken tømmes, skal der rengøres ved damprensning af tanken, så rester af olie, slam og rustkager fjernes. Der foretages en grundig gennemluftning af tanken og der kontrolleres for atmosfærens iltindhold og indhold af eksplosionsfarlige dampe.

Mindre reparationsarbejder

Mindre reparations svejsninger på tanke må udføres, forudsat at der ikke er fare for gennembrænding og kun efter aftale med den, der foretager kontrolmålinger.

Inden enhver Hot Work opgave påbegyndes, skal der foretages en vurdering af arbejds­opgaves omfang, med henblik på at vurdere risikoen for antænding af brandstofdampe.

Vurderes det at arbejdet kan påbegyndes uden at tømme tanken, udføres svejsesømmen over flere omgange, for at undgå kritisk opvarmning af emnet.

Vurderes det at tanken skal tømmes, gøres dette og der foretages gastest af tanken. Er gasniveauet for højt, udføres der ud dampning af tanken indtil at gasniveauet er faldet til et acceptabelt niveau.

Arbejde i trange rum

Når der arbejdes i trange rum, skal man være iført nødvendigt sikkerhedsudstyr, som passer til opgaven og man skal enten overvåges af egen vagt eller jævnligt tilses af en person.

Der skal benyttes sikkerhedslamper.

Lukkede rum

Et lukket rum er ethvert rum såsom tanke, kofferdamme, kædekasser eller andre rum, hvor der kan opstå fare.

Faren kan være mangel på ilt, giftige eller eksplosive gasser eller risiko for at personer bliver lukket inde. Man skal sikre sig, at der er et grønt skilt ved indgangen til det lukkede rum.


Det er forbudt at gå ind i et lukket rum,
hvis der ikke er påsat et grønt skilt med dato og klokkeslæt.

God ventilation er meget vigtigt for at sikre atmosfæren for personer, der arbejder i lukkede rum. Lukkede rum ventileres udvendigt fra. Hvis der er risiko for, at atmosfæren i et lukket rum kan ændre sig, laves der ilttest ved hvert skift..

Ændrede forudsætninger for kontrolmålingerne

Såfremt der ændres – spild af brandfarlige væsker, åbning for yderligere tanke, ventiler m.v. og der opstår tvivl om området stadigt er gasfrit, skal arbejdet afbrydes og må først genoptages, når der er foretaget nye målinger.

Ventilation

Svejse- og skærearbejdspladsen skal være velventileret. Den samlede luftforurening – såvel på arbejdspladsen som på andre arbejdspladser i nærheden – skal være så lav som mulig for at holde koncentrationen af forurenende stoffer i indåndingsluften så lav som mulig. Dette kan ske ved procesudsugning.

Åndedrætsværn

Brug af åndedrætsværn er en løsning, der ifølge lovgivningen kun må benyttes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan planlægges, tilrettelægges og udføres forsvarligt.

Arbejdsmiljølovgivningen fastsættes, at sundhedsfarlig luftforurening så vidt muligt skal fjernes på udviklingsstedet og at påvirkningen fra luftforureningen skal nedbringes så meget, som det er teknisk muligt.

Hvis påvirkningen ikke kan nedbringes tilstrækkeligt ved hjælp af tekniske foranstaltninger, skal der benyttes åndedrætsværn.

Åndedrætsværn kan dog undertiden benyttes som eneste foranstaltning. Det gælder, hvor arbejdet er kortvarigt eller lejlighedsvist f.eks. ved rensning eller reparation, samt hvor åndedrætsværnet bruges som midlertidig foranstaltning, indtil en teknisk forbedring nedbringer forureningen tilstrækkeligt.

Der kan benyttes forskellige former for åndedrætsværn:
så som støvmaske, filtermaske eller luftforsynet maske.

På Hirtshals Yard A/S skal der ved følgende aktiviteter ­anvendes sikkerhedsmaske med partikelfilter P2:

 • Højtryks- /damprensning
 • Enhver form for støvende arbejde

Friskluftsforsynet åndedrætsværn SKAL bruges ved følgende aktiviteter:

 • Sandblæsning i dokken
 • Sprøjtemaling i dokken
 • Slibning af propellerblade
 • Ophold i trange rum

Varmt arbejde

Varmt arbejde omfatter:

 • Svejsning
 • Flammeskæring (Skærebrænding)
 • Anvendelse af ethvert værktøj, der kan medføre brand
 • Arbejde med risiko for at antænde brandbare gasser, dampe, væsker eller faste stoffer

Inden igangsætning skal man sikre sig:

 • At der ikke er noget brandbart i nærheden
 • God kontakt/kommunikation med brandvagten
 • At der er brandslukningsudstyr til stede
 • Afdækning af sårbare komponenter og udstyr i nærheden af arbejdsstedet

Ved varmt arbejde skal man sikre sig:

 • God kontakt/kommunikation med brandvagten
 • At eventuelle ændringer i arbejdssituationen opdages – årvågenhed

Svejsning og svejseøjne

Undlad at stirre på den glødende svejsesøm uden brug af visir. Der kan derved opstå varige skader med tab af synsevne som følge af forbrændinger i øjets nethinde forårsaget af den infrarøde stråling fra gløden.

Ved svejseøjne viser symptomerne sig 4-8 timer efter lyspåvirkningen – efter fyraften og ­består i lysoverfølsomhed, rindende, rødsprængte øjne, hævede øjenlåg og kraftige smerter.

Smerterne kan lindres med Cinkain (Zinkokain) øjensalve, der fås på apoteket uden recept, men mod rekvisition. Får man svejseøjne efter fyraften, kan apoteket udlevere salven og udfylde en rekvisition.

Brandvagt

Ved svejsning eller skærebranding i nærheden af brandbart materiale, skal der altid være en brandvagt. Brandvagten skal være til stede mindst ½ time efter arbejdets afslutning.

Der skal altid etableres 2 landgange til et skib i dokken.

Ilt- og gas slanger

Beskadigede slanger skal repareres eller udskiftes

Håndtag må ikke lægges i værktøjskasser, uden at slangen er frakoblet.

Slanger skal fjernes fra tanke, små lukkede rum og kobles fra ved arbejdets ophør.

Slanger trykprøves jævnligt af lagerpersonalet.

Ilt- og gas flasker

Når der anvendes ilt- og gasflaske skal disse enten være fastspændt eller lagt ned. Ved oprejste flasker er der risiko for at disse kan vælte og forårsage personskade.

Ved opbevaring af ilt- og gasflasker på kajområdet SKAL flaskerne være placeret i flaske­burene og låsebommen SKAL være lukket.

Arbejde på eller i nærheden af batterikasser

Der skal etableres god ventilation, eventuelt mekanisk udsugning eller indblæsning, hvis det skønnes nødvendigt.

Batterier skal fjernes inden arbejdet påbegyndes. Demontering og genmontering af batterier skal altid udføres af en elektriker.

Rummet undersøges med eksplosionsmeter, inden arbejdet kan påbegyndes.

Ved mekanisk udsugning eller indblæsning skal det udstyr, der anvendes være godkendt til brug i eksplosionsfarlige områder.

Sandblasting and painting

Sandblasting and spray painting is only allowed in the dock.

Flammable liquids must always be stored in closed containers. Buckets with paint and/or volatile liquids must be sealed when not in use.

It is prohibited to transport the open buckets in hoisting appliances on the truck or in other ways.

Smoking and the open flames is prohibited in Atex-marked areas. The dock must be thoroughly cleaned after completion of glazing work. The cleaning must be approved by the dock-master or manager if the cleaning has been carried out by subcontractors.

APV

I henhold til Arbejdsmiljøloven skal enhver virksomhed med ansatte udarbejde en APV mindst hvert 3. år, eller når der sker væsentlige ændringer i arbejdsprocesser eller indretning af arbejdsfaciliteter.

En APV er et værktøj til klarlæggelse, afhjælpning og forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer.

 • Forløbet i en APV er som følger:
 • Kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljø
 • Vurdering af de kortlagte problemer
 • Handlingsplan der beskriver hvordan, hvornår og af hvem problemet løses
 • Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen

Hirtshals Yards APV vil være tilgængelig i Sikkerhedsmapperne, der står hhv. på lageret og på kontoret, samt på Serverens N-drev: under mappen Sikkerhed.

Kurser og efteruddannelser

Ansatte på Hirtshals Yard A/S som udfører svejse- eller skærearbejde, skal have et §26 kursus. Hvis ikke kurset allerede er erhvervet, skal det erhverves snarest muligt, kontakt din værkfører.

Sikkerhedsrepræsentanter skal have et §9 kursus (sikkerhedsgruppen arbejdsmiljøuddannelse). Hvis ikke kurset allerede er erhvervet, skal det erhverves snarest muligt, hvor udgiften afholdes af Hirtshals Yard A/S.

Rygepolitik

 • Rygning forbudt i kontorbygning og værksteder.
 • Rygning udendørs er tilladt.
 • Rygning i dokken er tilladt.
 • Rygning ombord på skibe er forbudt.

Overtrædelse medfører påtale. I gentagne tilfælde kan det medføre bortvisning.


Alkohol og stoffer

Der er nul tolerance over for alkohol og stoffer inden for værftets område.
Dette gælder både medarbejdere, underleverandører, skibets besætning og gæster.

Info til besætninger og deres leverandører

Skibet er ansvarlig for:

 • Start og stop af skibets udstyr
 • Olie og vand der pumpes rundt i skibet og i land
 • Bunker og olie i tanke
 • Ballast og ferskvand
 • At besætning og skibets leverandører bærer korrekt sikkerhedsudstyr (PPE)

Besætningen må ikke gå i lukkede rum uden grønt skilt og aftale med værftets arbejdsleder.


Remember that the yard is an extremely ­dangerous place to work.

Stay alert and think twice.

Familiarise yourself with the manual.

If you have any questions,
your immediate ­superior or a member of the Safety and ­Environmental Committee
can be consulted for guidance.

Info for crews and their suppliers

The ship is responsible for:
• Starting and stopping of the ship’s equipment
• Oil and water that is pumped within the ship and ashore
• Bunker and oil in tanks
• Ballast and fresh water
• That the crew and the ship’s vendors wear proper Personal Protective Equipment (PPE)

The crew must not enter confined spaces without a green sign and approval from the yard supervisor.